ban hành quy chế

Hà Nội lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung là Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban gồm các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản. Thường trực Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở KH&ĐT.Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tổ chức triển khai, tham mưu giúp UBND TP xây dựng, trình...

Compare listings

So sánh