67/NQCP

Tăng tính đồng bộ trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 67/NQ-CP phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại nhiều địa phương đã bộc lộ bất cập, ảnh hưởng tiêu cực đến sự...

Compare listings

So sánh